06-24803778    info@spiritandtouch.nl

Klachtenregeling Praktijk

Klachtenregeling

De praktijk werkt volgen de richtlijnen van de beroepsvereniging te weten:

Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten (LVNT)
De praktijk voldoet aan de wetgeving betreffende privacy- en persoonsgegevens ( AVG, WGBO), klachtenbehandeling en tuchtrecht:
Aangesloten bij Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen (SCAG: klachten en geschillenafhandeling; t.b.v. uitvoering WKKGZ)

U kunt de folder " U heeft een klacht, Wat nu?" downloaden op de website van SCAG: www.scag.nl

Behandeling van een klacht.
Wij doen er alles aan om u op een deskundige en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het zijn dat u ergens niet tevreden over bent. Het is belangrijk om deze onvrede eerst met ons te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komen we er samen uit, als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent, of wat u graag anders wil zien . Wilt u of kunt u uw klacht niet met mij persoonlijk bespreken of komen we er samen niet uit? Dan kunt u gebruikmaken van een gratis klachtenfunctionaris via mijn beroepsvereniging: LVNT. NVA of CAT Deze ondersteunt u bij het formuleren van uw klacht of onvrede en bij het onderzoeken naar oplossingen. Uw klacht wordt binnen 6 weken afgehandeld


Privacy

Privacy

PRIVACY VERKLARING

Deze Privacy Verklaring geeft uitleg over:

Welke gegevens worden vastgelegd, waarvoor ze gebruikt worden, met wie ze wel/niet gedeeld worden en hoe uw gegevens veilig worden bewaard.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de Geneeskundige BehandelOvereenkomst) . Uw dossier bevat de volgende gegevens:

Naam, adres, woonplaats, geboortedatum, email-adres, telefoonnummer en klantnummer zorgverzekering. Ook aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen worden opgenomen.

Wij hebben maatregelen getroffen om uw privacy-gevoelige gegevens te beschermen en uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens; dat geldt zowel voor gegevens op papier als digitale gegevens.

Als uw behandelend therapeuten hebbenalleen wij als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Wij heben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) en handelen volgens de beroepscode.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleneinden gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing (de gebruikte gegevens zijn geanonimiseerd).
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat wij een factuur kunnen opstellen.

Als wij vanwege een andere reden gebruik willen maken van uw gegevens, dan zullen wij u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

U heeft altijd het recht op :

 • inzage, correctie, aanvulling en vernietiging van uw dossier.
 • het intrekken van eerder verleende toestemming(en)
 • Een klacht over de behandeling in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

De gegevens in het cliëntendossier blijven 20 jaar bewaard zoals in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst wordt vereist.
(tot 2020 was de bewaartermijn 15 jaar)

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats ;uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling; de kosten van het consult
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘consult acupunctuur
 • zorgverzekering en klantnummer


Kwaliteitsregister en Beroepsvereniging

Kwaliteitsregister en beroepsverenigingen

Wij zijn aangesloten bij de volgende (beroeps) verenigingen ;

L.V.NT, NVA, CAT, R.B.C.Z

De meeste behandelingen worden (deels) vergoed door de meeste verzekeraars indien u een aanvulling heeft voor Alternatieve geneeskunde. U hoeft geen verwijzing van uw huisarts te hebben. Wij zijn eerstelijns-therapeuten.

Voor informatie vergoedingen kunt u contact opnemen bij uw zorgverzekeraar.