Algemene voorwaarden Spirit and Touch

Definities

 1. Spirit and touch; Spirit and Touch, gevestigd te Amersfoort onder KvK nr. 32100879
 2. Klant; degene met wie Spirit and Touch een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen; Spirit and Touch en klant samen.
 4. Consument; een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt..

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Spirit and Touch.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk is.

Prijzen

 1. Alle prijzen die Spirit and Touch hanteert zijn in euro’s, zijn btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Spirit and Touch hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Spirit and touch te alle tijde wijzigen.
 3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Spirit and Touch vastgesteld op grond van de werkelijke bestede uren.
 4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Spirit and Touch, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 5. Indien partijen voor een dienstverlening door Spirit and Touch een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 6. Spirit and Touch is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 7. Indien de richtprijs hoger dan 10% uit zal faan vallen, dient Spirit and Touch de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs is gerechtvaardigd.
 8. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Spirit and Touch, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 9. Spirit and Touch heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 10. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Spirit and Touch prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 11. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Spirit and Touch op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Spirit and Touch gerechtigd in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van de maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Spirit and Touch.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaald, mag Spirit and Touch zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant zijn de vorderingen van Spirit and Touch op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Spirit and Touch dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Spirit and Touch te betalen.

Vergoeding voor bezorgkosten

 1. Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan Spirit and Touch heeft geretourneerd, dan zal Spirit and Touch eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig en volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.
 2. De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Spirit and Touch voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.

Opschortingsrecht

1. Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Verrekening

1. Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Spirit and Touch te verrekening met een vordering op Spirit and Touch.

Verzekering

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal.
 • - Geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onderliggende overeenkomst
 • - Zaken van Spirit and Touch die bij de klant aanwezig zijn
 • - Zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd.
 1. De klant geeft op eerste verzoek van Spirit and Touch de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Garantie

1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Spirit and Touch enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Spirit and Touch voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Spirit and Touch heeft recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Spirit and Touch tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Spirit and Touch tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Spirit and Touch
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Spirit and Touch de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de klant niet , niet tijdig of niet behoorlijk de door Spirit and Touch redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening band klant.

Geheimhouding

 1. De klant houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook ) die hij van Spirit and Touch ontvangt geheim.
 2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Spirit and Touch waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Spirit and Touch schade kan berokkenen.
 3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheim houden.
 4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie;
 • - Die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant.
 • - Die door de klant openbaar gemaakt wordt op de grond van de wettelijke plicht.
 1. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Boetebeding

 1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dat verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete
 • - Is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete 1000
 • - Is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete 5000
 1. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
 2. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
 3. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Spirit and Touch waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Vrijwaring

1. De klant vrijwaart Spirit and Touch tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Spirit and Touch geleverde producten en/of diensten.

Klachten

 1. De klant dient een door Spirit and Touch geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Spirit and Touch daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte stellen.
 3. Consumenten dienen Spirit and Touch uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant heeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Spirit and Touch in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Spirit and Touch gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
 7. Indien de klant ontevreden is over de dienstverlening Spirit and Touch, deelt de klant dit zo spoedig mogelijk mee aan Spirit and Touch en zullen partijen proberen om tot een informele oplossing te komen.
 8. Wanneer de in lid 1 gevolgde weg niet tot een voldoende oplossing leidt kan de klant een klacht indienen bij S.C.A.G.

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Spirit and Touch.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Spirit and Touch ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

1. Als Spirit and Touch een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op de grond van die overeenkomst aan Spirit and Touch verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Spirit and Touch

 1. Spirit and Touch is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Spirit and Touch aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Spirit and Touch is nooirt aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Spirit and Touch aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

1. Elk recht van de klant op schadevergoeding van Spirit and Touch vervalt in elk geval 12 maanden an de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6;89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Spirit and Touch toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Spirit and Touch niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Spirit and Touch in verzuim is.
 3. Spirit and Touch heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Spirit and Touch kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde artikel 6;75 burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Spirit and Touch in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Spirit and Touch kan worden toegerekend in een van de wil van Spirit and Touch onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Spirit and touch kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid q genoemde overmachtsituatie worden ook doch uitsluitend gerekend; noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen etc.) wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom, elektriciteits, internet, computer en telecom storingen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregel een, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Spirit and Touch 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen worden die verplichtingen opgeschort totdat Spirit and Touch hier wel weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, moge beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Spirit and Touch is in een overmachtsituatie geen enkele schadevergoeding) verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Spirit and Touch is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen ten allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Spirit and Touch zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Spirit and Touch.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3;83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Spirit and Touch bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Spirit and Touch is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 01 april 2014